Kam vyraziť?

KULTÚRNE PROGRAMY A KONCERTY     SALGÓTARJÁN   

Kam vyraziť ? celé Slovensko

Spoznajme náš región Novohrad-Nógrád

 Geopark je lokalitou zvláštneho významu s veľkým geologickým potenciálom, ale tiež môže byť súčasťou archeologického, ekologického, historického alebo kultúrneho potenciálu. Ponúka veľa možností pre miestny rozvoj, rozvoja turistiky a drobných remeselných výrob s predajom. Je to nový zámer v záujme zvýšenia hodnoty týchto miest na Zemi, ktoré sú skutočnými svedkami jej histórie. Novohrad-Nógrád GEOPARK sa nachádza na území  Cerovej vrchoviny, ktorá je najmladšie vulkanické pohorie Slovenska.  Je súčasťou chránenej krajinnej oblasti CHKO Cerová Vrchovina  a tiež chráneným vtáčim územím európskeho významu NATURA 2000.


Hora ktorá tvorí výraznú krajinnú dominantu nad obcou Radzovce sa vytvárala sopečnou činnosťou pred 4,7 mil. rokov. 4 km dlhý lávový prúd vytekala zo sopky Monosa smerom na severozápad k Malej Beline. Lokalita je chránené vtáčie územie európskeho významu, biotopom kukučky vencovej a tiež ponikleca veľkokvetého. Niektoré tu rastúce huby sú zaradené do Červeného zoznamu ohrozených rastlín Slovenska.

1.  Lokalita Belinské skaly PP (prírodná pamiatka) s nadmorskou výškou 488 m je odkrytý lávový prúd s ukážkami stĺpovitej a doskovitej odlučnosti bazaltu.Lokalita je ukážkovým príkladom zvetrávania okrajových častí lávových prúdov. Na juhozápadnom okraji lávového prúdu sa nachádzajú zvetralé bralá, mierne skĺznuté bazaltové stĺpy, skalné veže so striežkovitými výčnelkami.

2.  Lokalita Monosa. Mohutný troskový kužeľ s nadmorskou výškou 584 m viditeľný zo širokého okolia, z nej vytiekol 4 km dlhý lávový prúd smerom na severozápad. Na západnom okraji lávového prúdu sa nachádzajú zvetralé bralá, ktoré nám  poskytujú prekrásnu vyhliadku do doliny Monosa a osadu Obručná,  v diaľke na zrúcaninu hradu Šomoška a Salgó-(ktorá už je v Maďarsku).


3. Osada Obručná na konci Monoskej doliny bola založená v roku 1914 slovenskými drevorubačmi. Drevo sa zvážalo po úzkorozchodnej železnici do Radzoviec na železničnú stanicu. V roku 1944 tu bolo veliteľské sídlo partizánov (Nógrádiovcov), v noci 27. decembra pri prestrelke s nemeckými jednotkami padlo 11 nemeckých vojakov a 17 partizánov z toho 6 obyvateľov z osady, medzi nimi veliteľ partizánov ale aj dvojročná  Marienka. Na ich pamiatku je postavený pamätník na Obručnej. Monoský potok vyvierajúci v Obručianskom bani je biotopom raka riečného, lesy sú rajom pre hubárov i poľovníkov. Nad osadou je rekreačné stredisko s viacerými možnosťami zábavy , alebo aktývneho oddychu a športu.

4. Archeologická lokalita v  Radzovciach - V 30-tich rokoch nálezisko preskúmal Vojtech Budinský-Krička, neskôr v rokoch 1969-74 pokračoval Václav Furmánek z ústavu SAV. Bolo odkryté žiarové pohrebisko z obdobia popolnicových polí s 1334 hrobmi. V roku 1978 sa našli bronzové predmety, pre ktoré preskúmali 1100 m2 plochy a objavili stopy pravekej osady z doby bronzovej - pilinskej a kyjatickej kultúry. Nálezysko množstva keramiky a bronzových predmetov, odlievacích kadlúb s dôkazmi kovolejárstva a spracovania bronzu. V knižnej forme bola vydaná v roku 1990 a 2010. Dočasnú výstavu si môžeme prezrieť v kultúrnohistorickom múzeu v Radzovciach.


Zrúcanina gotického hradu Šomoška zo 14.storočia a Kamenný vodopád ku ktorým vedie náučný chodník sú lákavou turistickou atrakciou pre domácich i zahraničných turistov. Silueta hradu je vyobrazená na logu „Mikroregión Obručná“ a tiež „Novohrad-Nógrád GEOPARK“. Kamenný vodopád je zobrazený na poštovej známke slovenskej pošty, ktorá v roku 2006 bola vyhodnotená ako „Najkrajšia známka roka“. Táto oblasť je súčasťou CHKO Cerová vrchovina a NATURA 2000.

 

Lokalita Šomoška NPR (národná prírodná rezervácia) je zrúcanina stredovekého gotického hradu a 9m vysoký tzv. Kamenný vodopád, vzniknutý sopečnou činnosťou pred 4 mil. rokov. Čadičový výlev s mierne ohnutými, pomerne tenkými, vejárovite usporiadanými päť až šesť bokými stĺpmi bol odkrytý za účelom ťažby bazaltu pre stavbu tu stojacieho hradu, priamo na vrchole bývalej sopky. Unikátny objav veľkej náučnej hodnoty je známy aj v zahraničí. Patrí k najstarším chráneným územiam na Slovensku.


Lokalita Spätná erózia leží len niekoľko desiatok metrov od hlavnej cesty pri hraničnej tabuli obce Šiatorská Bukovinka. Skalný stupeň sa vytvoril spätnou eróziou občasných povrchových tokov v období dažďov a topení sa snehu. 10 m vysoká skalná stena v koryte výmoľového jarku ohraničená zvislými pieskovcovými stenami. Pod stenou je dutina vytvorená vírivým pohybom padajúcej vody. V zime, počas dlhšie trvajúcich mrazivých dní a nocí sa z  náhodného vodopádu sformuje obrovský ľadový masív (ľadopád). Pod ľadopádom v dutine sa vytvára prekrásna ľadová výzdoba. Táto oblasť je súčasťou CHKO Cerová vrchovina a NATURA 2000, je významnou lokalitou Geoparku Novohrad-Nógrád.


Lokalita Karanč je vlastne vypreparovaná andezitová lokolita, typickým dómovitým vrchom s nadmorskou výškou 725 m. Andezitová láva pôvodne stuhla pod povrchom. Vďaka odolnosti andezitu je najvyššie položené miesto, je Olympom Cerovej vrchoviny. Jeho prevažná časť je na maďarskom území. Je prevažne  zalesnený bučinami, miestami javorovo-lipovými a dubovo-cerovými lesmi. V okolí Karanča rastie mechúrnik stromovitý. Je biotopom pre mačku divú, muflóniu zver, fúzača alpského, roháča obyčajného, je tu zaznamenaný široký spektrum vtáctva.Niektoré tu rastúce huby sú zaradené do Červeného zoznamu ohrozených rastlín Slovenska.