OZNÁMENIE O DELEGOVANÍ ČLENA DO ŠPECIÁLNEJ VOLEBNEJ KOMISIE

 01.10.2022

OZNÁMENIE

O DELEGOVANÍ ČLENA DO ŠPECIÁLNEJ VOLEBNEJ KOMISIE

Podľa zákona č. 185/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, do špeciálnej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do obecného  zastupiteľstva, jedného člena.

Do špeciálnej volebnej komisie je potrebné doručiť oznámenie v listinnej forme alebo elektronicky do 9. októbra 2022.

  • e- mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena do špeciálnej volebnej komisie: obec@radzovce.sk
  • adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena do špeciálnej volebnej komisie  v listinnej forme počas pracovných dní Obecný úrad Radzovce č. 506, 985 58 Radzovce
  • mimo pracovných dní t.j. 8. a 9. októbra 2022/v sobotu a v nedeľu/na adrese: 
    Radzovce č. 481. Tel. Kontakt: 0915308771, Antalová Eva.

Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty.
Na oznámenie doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Zoznam obcí patriacich do územia špeciálneho volebného obvodu a sídla špeciálnej volebnej komisii obce Radzovce:

Radzovce, Belina, Biskupice, Bulhary, Buzitka, Čakanovce, Fiľakovské Kováče, Holiša, Kalonda, Lipovany, Mučín, Nitra nad Ipľom, Pleš, Prša, Rapovce, Šávoľ, Šiatorská Bukovinka, Trebeľovce, Veľké Dravce.Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >